KONCERN

Med övertygelse och visioner inför framtiden

Aktiebolaget Göteborgs Snusfabrik har sedan sitt grundande 2011 stadigt expanderat med en årlig tillväxt på över 30%. Med övertygelse och vision som främsta egenskaper har innovativa lösningar och kundvård försäkrat oss en solid etablering på den svenska snusmarknaden. Koncernens totala omsättning under 2015 uppgick till över 27,3 miljoner kronor. Under 2016 kommer återinvesteringar i form av utbyggnad av fabriksverksamhetens produktionskapacitet, ett flertal varumärkesstärkande insatser och en stor lansering av en optimerad ny e-handelsplattform att utgöra koncernens främsta satsningar inför den närmaste framtidens expansiva fas.

VERKSAMHET

Ett fokuserat helhetskoncept

De olika verksamhetsdelarna inom koncernen Aktiebolaget Göteborgs Snusfabrik utgörs av ett flertal företag som tillsammans strävar efter att komplettera dess helhetskoncept. Den centrala affärsidén i detta koncept är att i ett slutet led producera, paketera och marknadsföra, samt genom e-handel bedriva försäljning mot slutkonsument.

Basen för koncernens samlade verksamhet består av den egna fabrikens snusproduktion, där genuint hantverksmässigt kunnande och traditionella metoder kombineras med modern, anpassad teknik. Mycket tätt knuten till koncernen återfinns även en heltidskontrakterad marknadsföring och designbyrå, vars verksamhet bedrivs in-house.

MILJÖ OCH ANSVAR

I allt vårt arbete står ett långsiktigt kvalitativt ansvarstagande i fokus, för såväl miljön som för våra under. Vi väljer våra leverantörer i enlighet med den policyn och på samma sätt producerar vi våra produkter; Småskaligt och hantverksmässigt, utan onödiga tillsatser

TILLGÄNGLIGHET

Våra goda kundrelationer har sin grund i den tillgänglighet vi erbjuder våra kunder. I form av support via telefon och e-post, samt via vår aktiva varumärkesorienterade närvaro i social media, kommer vi våra kunder nära. Vikten av god kundvård kan inte överskattas.

KUNDFÖRTROENDE

Till följd av såväl vår kvalitativa fokus som den tillgänglighet vi erbjuder våra kunder, åtnjuter vi stolt ett oerhört stort kundförtroende. Våra mycket trogna kunder har alltid varit en betydande tillgång för kännedomen av våra varumärken och dess produkter.